Naast braaklegging voor non-food doeleinden, is groene braaklegging het meest toegepaste uitbatingssysteem. Voor het gebruik van groenbemesters op braakliggende gronden is België, net als de andere EU-lidstaten, gebonden aan de officiële lijst van toegelaten gewassen. Deze lijst is limitatief. Zij wordt jaarlijks herzien en gepubliceerd. De voornaamste gewassen in dit verband zijn grassen en klavers. Met de toename van het belang van biobrandstoffen zullen graslan en klavers meer en meer verdwijnen op braak ten voordele van bvb. suikerbieten en granen.

Totaal areaal 2011: 7.188 ha

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.