You are here

Gebruiksvoorwaarden

De website van VLAM is vrij en gratis toegankelijk voor iedereen. De bezoeker neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord. Indien de bezoeker er niet akkoord mee gaat verlaat hij / zij nu op eigen initiatief de site.

VLAM stelt de gegevens op de site uitsluitend ter beschikking voor algemene informatieve doeleinden. Reproductie met bronvermelding van algemene, niet persoons- of bedrijfsgebonden informatie is toegestaan, maar niet voor commerciële doeleinden. Eventuele rechten van derden dienen gerespecteerd te worden. Het gebruik van de in de site opgenomen gegevens kan geen aanleiding geven tot enig verhaal op VLAM.
VLAM tracht de informatie op deze site voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Daarom kan VLAM in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.

Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

VLAM kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

VLAM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze VLAM-site. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.